درباره ما

!ویدیو کنفرانس هدهد آخرین سرویس ویدیو کنفرانس در کشور میباشد

.چرا که تمام کاربران ما بعد از آشنایی با این سرویس سراغ دیگری نرفته اند و نخواهند رفت

هر آنچه از یک ویدیو کنفرانس انتظار دارید بی قید وشرط ما برایتان فراهم می نماییم , ابتدا تمام سیستم های مدعی موجود را بسنجید و برای آخرین ارزیابی به سرویس ویدیو کنفرانس هدهد سر بزنید تا معنای جملات فوق برایتان مسجل گردد.